ศูนย์การศึกษา
 มณฑลทหารบกที่ 12
 มณฑลทหารบกที่ 13
 มณฑลทหารบกที่ 14
 จังหวัดทหารบก เพชรบูรณ์
 จังหวัดทหารบก สระแก้ว
 กองทัพภาคที่ 2
 มณฑลทหารบกที่ 22
 มณฑลทหารบกที่ 24
 กองทัพภาคที่ 3
 มณฑลทหารบกที่ 31
 มณฑลทหารบกที่ 33
 กองทัพภาคที่ 4
 มณฑลทหารบกที่ 42
 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
 ศูนย์การทหารราบ
  Home
                         ประวัติศาลาวงกลม


                ประวัติกรมยุทธศึกษาทหารบก


                            ข้อมูลทั่วไป
  ข่าวสารน่ารู้

 23 - 27 ก.พ.2552: รับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกองทัพบก
 24 - 26 มี.ค.2552: การอบรมการใช้งานโปรแกรมตัดต่อภาพเบื้องต้นสำหรับเยาวชน ยศ.ทบ. (ภาคฤดูร้อน)
 26 - 28 พ.ค.2552: การอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ยศ.ทบ.
 29 พ.ค. - 2 มิ.ย.52: การอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office สำหรับนายทหารประทวน ยศ.ทบ.
 14 - 15 ก.ค.2552: การอบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ยศ.ทบ.
 16 -17 ก.ค.2552: การอบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับนายทหารประทวน ยศ.ทบ.


ดาวน์โหลดฟอร์ม
 ใบสมัคร ม.นเรศวร
 ใบรับรองแพทย์
 ใบคำร้องต่าง ๆ

ศูนย์การศึกษา กรมยุทธศึกษทหารบก  
41 ถนนเทอดดำริ เขต ดุสิต กทม. 10300  
โทรศัพท์ 0 2241 4068 - 9 ต่อ 89359  
อีเมล์ learn_50@hotmail.com