Copyright (C) 2009 By Royal Thai Army Learning Center : ศูนย์การศึกษาของกองทัพบก
41 ถนนเทอดดำริ เขต ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-297-6197 ; โทรศัพท์ทหาร: 96197

E-Mail : prinn1972@hotmail.com
                          
ศูนย์การศึกษาของกองทัพบก จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับกำลังพลของ ทบ. และครอบครัวให้สูงขึ้น โดยปฏิบัติงานในลักษณะของการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ในรูปแบบของศูนย์ประสานงานและบริการ บัจจุบันมีจำนวน ๑๗ แห่ง ตั้งอยู่ภายใน กองทัพภาค, มทบ. และ  จทบ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ตามอ้างถึง หนังสือ กพ.ทบ. ๐๔๐๑/๕๑๑๕ ลง ๑๗ ก.พ.๕๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษา จากเดิมชื่อศูนย์การศึกษา ทภ., มทบ., และ จทบ. ได้เปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษาเป็นชื่อศูนย์การศึกษาตามด้วยชื่อค่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ศูนย์การศึกษา ยศ.ทบ.
เลขที่ ๔๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก  ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์  ๐๒ ๒๔๑ ๔๐๖๘ - ๙
ต่อ ๘๙๓๕๙

ศูนย์การศึกษา ค่ายธนะรัชต์
ศูนย์การทหารราบ   ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๕๕๕ ๑๔๓ โทร. ทบ. ๕๔๒๗๕

ศูนย์การศึกษา นสศ.
ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  อ. เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๖ ๔๒๗๓๙๗  โทร. ทบ. ๓๖๙๗๗

ศูนย์การศึกษา ค่ายจักรพงษ์ 
มณฑลทหารบกที่ ๑๒  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทร.ทบ. ๐๘๕ ๖๒๒๓๒, ๖๑๐๑๔

ศูนย์การศึกษา มทบ.๑๓ 
อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๖ ๔๒๒๘๕๖ - ๗ ต่อ ๓๗๓๖๘

ศูนย์การศึกษา ค่ายนวมินทราชินี
มณฑลทหารบกที่ ๑๔  อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๘๒๑๔๐ โทร.ทบ.๖๖๔๕๙

ศูนย์การศึกษา ค่ายรามราชนิเวศน์  
มณฑลทหารบกที่ ๑๕  ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒ ๔๒๘๕๐๖-๑๐ ต่อ ๕๐๒๒๑

ศูนย์การศึกษา ค่ายสุรสิงหนาท
จังหวัดทหารบกสระแก้ว  อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ๒๗๑๒๐
โทร.ทบ. ๖๐๘๑๐

ศูนย์การศึกษา ทภ.๒ 
ค่ายสุรนารี  อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร.ทบ. ๒๒๐๑๖

ศูนย์การศึกษา ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
มณฑลทหารบกที่ ๒๒  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๔๕ ๓๒๒๐๐๙ ต่อ ๒๖๐๑๐

ศูนย์การศึกษา ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 
มณฑลทหารบกที่ ๒๔  อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร.ทบ. ๒๗๐๗๕

ศูนย์การศึกษา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
กองทัพภาคที่ ๓  อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕ ๒๔๑๘๔๒ โทร.ทบ. ๗๓๓๓๔, ๗๓๓๖๑

ศูนย์การศึกษา ค่ายจิรประวัติ
มณฑลทหารบกที่ ๓๑  อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖ ๒๕๕๓๕๔ โทร.ทบ. ๓๑๐๗๒

ศูนย์การศึกษา ค่ายกาวิละ
มณฑลทหารบกที่ ๓๓  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
๐๕๓-๒๔๑๖๔๔ ต่อ ๗๕๐๑๓

ศูนย์การศึกษา ค่ายวชิราวุธ
มณฑลทหารบกที่ ๔๑  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕ ๒๘๒๔๐๑  โทร.ทบ. ๔๐๒๓๗

ศูนย์การศึกษา ค่ายเสนาณรงค์
มณฑลทหารบกที่ ๔๒  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๒๑๙๓๑๗ โทร.ทบ. ๔๔๓๔๒

ศูนย์การศึกษา ค่ายพหลโยธิน
ศูนย์การทหารปืนใหญ่  อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์  ๐๓๖ ๔๘๖๒๒๐ ต่อ ๓๙๑๔๙

• หน้าหลัก
• ศูนย์การศึกษา
• ส่งเสริมการศึกษา
• ส่งเสริมวิชาชีพ
• บริการความรู้
• กิจกรรมส่งเสริมความรู้
• Download
•
• ติดต่อเรา
• Link
ศูนย์การศึกษาของกองทัพบก
ROYAL THAI ARMY LEARNING  CENTER
บัญชีรายชื่อ และที่ตั้งศูนย์การศึกษาของ ทบ.