Copyright (C) 2009 By Royal Thai Army Learning Center : ศูนย์การศึกษาของกองทัพบก
41 ถนนเทอดดำริ เขต ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-297-6197 ; โทรศัพท์ทหาร: 96197

E-Mail : prinn1972@hotmail.com
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
           - 
การจัดการเรียนการสอน, การฝึกกระบวนการเรียนรู้, การพบกลุ่ม, การนำเสนอ
                  โครงงาน, การสอบ, ครูประจำกลุ่ม, ผลการเรียน ฯลฯ
               - สถิติข้อมูลการศึกษา เช่น จำนวนผู้เรียน, ผลการเรียน
• หน้าหลัก
• ศูนย์การศึกษา
• ส่งเสริมการศึกษา
• ส่งเสริมวิชาชีพ
• บริการความรู้
• กิจกรรมส่งเสริมความรู้
• Download
•
• ติดต่อเรา
• Link
ศูนย์การศึกษาของกองทัพบก
ROYAL THAI ARMY LEARNING  CENTER
ระดับอุดมศึกษา
        - ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลาโหม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
        - ความก้าวหน้าในความร่วมมือฯ
        - ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบก กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
        - สถิติข้อมูลการศึกษา เช่น จำนวนผู้เรียน, ผลการเรียน
       - ความร่วมมืออะหว่าง กห. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ( MOU )
ระดับอาชีวศึกษา
       - การเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เข้ากับการอบรมวิชาชีพให้กับทหาร
         กองประจำการก่อนที่จะปลดเป็นกองหนุน
       - หลักสูตรระยะสั้นที่ดำเนินการ
       - การติดตามหลักสูตรของ อาชีวศึกษา
       - สถิติข้อมูลการศึกษา เช่น จำนวนผู้เรียน, ผลการเรียน
       - ความร่วมมือระหว่าง กห.กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ( MOU )
     การส่งเสริมการศึกษา